ERNEST BORDOY

Som un estudi d’arquitectura de Mallorca orientat a l’arquitectura ambientalment responsable, socialment compromesa i preocupada pel benestar físic i psíquic dels usuaris. 

Ens interessa la identitat cultural específica de la tradició constructiva mallorquina: La conservació del patrimoni, la recuperació de tècniques constructives tradicionals i l’ús de materials locals.

Sobre aquests quatre pilars fonamentam la nostra feina i, en un procés d’estudi i aprenentatge constant, treballam per millorar els nostres coneixements i les nostres pràctiques amb aquests objectius clars.

Medi ambient

La construcció és responsable d’entre el 30 i el 39% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més, és causant del 25% de la desforestació, del 12% de contaminació de l’aigua potable, del 23% de la contaminació de l’aire a les ciutats. A més, als edificis s’utilitza  entre el 45 i el 50 % de l’energia total consumida.

Per tot això, considerem imprescindible que l’arquitectura sigui plenament conscient d’aquesta responsabilitat i participi activament en la reducció d’aquests impactes. Un disseny bioclimàtic, eficient energèticament, juntament amb la correcta elecció dels materials i una bona gestió i reutilització dels residus generats pot reduir dràsticament els impactes associats a la construcció. 

La reducció, malgrat tot, és necessària però no suficient. La nostra voluntat és arribar a dissenyar edificis que generin un impacte positiu al seu entorn, tant a nivell energètic, com de gestió de l’aigua.

Salut

Pensam que l’arquitectura ha de prioritzar el benestar dels usuaris, tant físic com psicològic. 

Per una banda, dissenyant espais lluminosos, plens de vida i de natura,  que fomentin el goig de viure, la comoditat i el plaer, on construir un projecte de vida en comú respectuós amb l’entorn i el patrimoni, i generant comunitat.

Per altra banda, tenint cura de la qualitat de l’aire dels edificis. L’aire interior dels edificis està fins a 5 vegades més contaminat que l’aire exterior. Tenint en compte que respiram entre 7200 i 8600 litres d’aire al dia, és fonamental un bon sistema de ventilació per eliminar les partícules contaminants així com una correcta elecció de materials.  

Els principals composts químics nocius presents en alguns materials de construcció són: els COVs o composts orgànics volàtils (com són els formaldehids), els ftalats i bisfenols, presents en plàst (especialment el Bisfenol A), els retardants de flama (especialment els halogenats) i els metalls pesats (principalment el plom i el mercuri).

Compromís social

Consideram que l’arquitectura té una repercussió social evident, fet que ens obliga a replantejar quin model de societat volem afavorir amb els nostres edificis, els nostres carrers, les nostres places…

Mitjançant la utilització de materials de proximitat i la col•laboració amb fabricants i artesans locals, feim una aposta per potenciar l’economia local i donam suport a la indústria i els productors de les illes.

Per altra banda, pensam que és essencial crear un entorn de feina positiu, amb unes condicions laborals justes i equitatives, condicions que malauradament són sovint menystingudes en el nostre sector.

Cultura

Entenem que l’arquitectura, com tot producte cultural, es troba inserida en un context concret i només s’entén en relació a les manifestacions culturals històriques específiques d’aquest.

És per això que consideram una part fonamental de la nostra feina la conservació del patrimoni construït tant antic com recent, així com l’estudi i el respecte a les tradicions constructives pròpies de l’illa. 

La tradició és doblement valuosa com a camp d’aprenentatge: Primer, perquè ens parla d’una economia de mitjans i aprofitament dels recursos propis que sembla inevitable recuperar per fer front a la crisi climàtica.  Segon, pel caràcter diferencial propi de l’arquitectura local. La uniformització de l’arquitectura, com de qualsevol altra manifestació cultural, a banda de l’evident empobriment i pèrdua d’identitat, implica sovint la pèrdua de tota relació amb l’entorn físic i social concret. Així s’acaben adoptant solucions incompatibles tant a nivell climàtic i energètic, com cultural.

Equip

Ernest Bordoy Andreu

Arquitecte per la UPC (Barcelona)

Especialitzat en Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions Sostenibles per la UB (Barcelona)

Miquel Camacho Esquinas

Arquitecte per la UPC (Barcelona)

Especialitzat en Conservació – Restauració del Patrimoni per l’UCL (Bèlgica)

Col·laboradors

Rebeca Padial Fernández

Estudiant d’arquitectura

Carlos Damian Flores

Delineant

Contacte

Especialistes en arquitectura sostenible i certificacions